Privacybeleid Anlisa

ANLISA hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy en verwerkt persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de ter zake geldende wet- en regelgeving en dit privacybeleid. Dit privacybeleid bevat informatie over hoe ANLISA omgaat met persoonsgegevens en is onder meer van toepassing op verwerkingen via de website www.anlisa.app en www.anlisa.be. We nodigen je uit om dit privacybeleid grondig na te lezen. Onze website en applicatie maken ook gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën. Lees ons cookiebeleid om hier meer over te leren.

1. Wie is ANLISA?

ANLISA BV is een Besloten Vennootschap ingeschreven in de KBO onder het nummer 0754.415.223 en met maatschappelijke zetel aan de Bisschopsdreef 39 te 8310 Brugge. ANLISA BV biedt via haar website www.anlisa.be de Anlisa Applicatie aan, een cloud-gebaseerde applicatie voor het genereren van intelligente prijsvoorstellen, opdrachtbrieven, en digitale handtekeningen voor boekhouders, fiscalisten accountants en belastingconsulenten. ANLISA BV staat verder in voor de website www.anlisa.app met onder meer informatie over het aanbod van ANLISA BV.
ANLISA BV verwerkt in dit kader persoonsgegevens. Naar gelang het geval gaat het om verwerkingen die ANLISA BV verricht als verwerkingsverantwoordelijke (bv. verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen bij eigen klanten en leveranciersadministratie) of om verwerkingen die ANLISA BV verricht als verwerker in opdracht en ten behoeve van haar klanten (bv. opslag en verwerking van persoonsgegevens van eindgebruikers van de Anlisa Applicatie en van eindklanten van boekhouders).

2. Welke persoonsgegevens verwerkt ANLISA BV, op welke gronden en voor welke duur?

Tenzij anders aangegeven worden hierna de verwerkingen van persoonsgegevens toegelicht die ANLISA BV verricht als verwerkingsverantwoordelijke.
ANLISA BV kan hierna ook beperkte informatie bieden over de verwerkingen die zij verricht als verwerker, in opdracht en volgens de instructies van haar klanten. Dit staat zo aangegeven. Voor de uitoefening van je rechten met betrekking tot deze verwerkingen richt je je best tot de verwerkingsverantwoordelijke.

Gegevens noodzakelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van de overeenkomst met ANLISA BV
Wanneer je overweegt om gebruik te maken van de ANLISA applicatie, dan kan ANLISA BV de eventuele persoonsgegevens die je verstrekt verwerken met het oog op het voorbereiden van een aanbod en/of het organiseren van een demo van de applicatie.
Indien jij of je kantoor besluit om in te tekenen op een aanbod van ANLISA BV dan worden de persoonsgegevens van de relevante contactpersoon verder verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Welke Persoonsgegevens?
Identificatie en contactgegevens van de contactpersoon zoals voornaam en achternaam van de contactpersoon, adres, telefoonnummer en e-mailadres, BTW-nummer (niet steeds kwalificerend als persoonsgegeven), betalingsgegevens.

Hoe verkrijgen we de gegevens?
Naar gelang het geval: rechtstreeks van jou of je werkgever/opdrachtgever bij de aanvraag tot het opmaken van een aanbod of het boeken van een demo, of via de partners waarop we beroep doen voor de distributie van de Anlisa applicatie.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
Zo lang de dienst wordt verstrekt en daarna gedurende de wettelijke termijnen voor het bijhouden van de boekhouding.

Met wie worden de gegevens gedeeld?
Naar gelang het geval: Verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur. Partners waarop we beroep doen voor het geven van demo’s.
ANLISA BV kan bovenstaande persoonsgegevens in bepaalde gevallen eveneens verwerken in het kader van haar eigen legitieme belangen, met name in het kader van de behandeling en opvolging van eventuele geschillen met klanten.
ANLISA BV bewaart en verwerkt de gegevens eveneens in het kader van haar eigen wettelijke verplichtingen, zoals haar verplichting tot het voeren van een regelmatige boekhouding.

Inschrijving voor de nieuwsbrieven en updates van ANLISA BV
Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, verwerken wij jouw naam en e-mailadres. Wij verzamelen je naam en e-mailadres via het (de) inschrijvingsformulier(en) op onze website.
Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van je toestemming om dit te doen, om je te voorzien van de door jou gevraagde inhoud en updates over ANLISA en de diensten die we aanbieden.
Je kan je toestemming te allen tijde intrekken en je afmelden voor onze nieuwsbrieven of je voorkeuren altijd wijzigen, door te klikken op de aangegeven links onderaan elke nieuwsbrief die wij je sturen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
Wij bewaren je persoonsgegevens zolang je je niet afmeldt voor onze nieuwsbrief. Nadat je je hebt afgemeld, kunnen wij je e-mailadres en naam gedurende een redelijke en beperkte periode bewaren, zodat wij je verzoek om geen nieuwsbrieven meer te ontvangen goed kunnen opvolgen. We kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan onze dienstenprovider waarop we beroep doen voor het verzenden van nieuwsbrieven, deze zal echter gehouden zijn om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te bewaren.

Personen die informatie vragen aan ANLISA BV
ANLISA BV verwerkt ook de persoonsgegevens van personen die ANLISA BV contacteren met vragen (bv. via het online contactformulier op www.anlisa.app, via e-mail, of door het nalaten van contactgegevens op events, beurzen of aan de vertegenwoordigers van ANLISA BV met verzoek om meer informatie). ANLISA BV verwerkt in dit geval enkel de naam, de bedrijfs- en de contactgegevens van de persoon die ANLISA BV contacteert en dit enkel voor zover noodzakelijk om te antwoorden op het verzoek of de vraag van de persoon. De gegevens worden niet langer bijgehouden dan nodig om te antwoorden op het verzoek of de vraag van de persoon.

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van leveranciersadministratie
ANLISA BV kan persoonsgegevens verwerken van contactpersonen bij haar leveranciers. Het gaat om de contactgegevens (bv. naam, e-mail, telefoonnummer, professioneel adres, functiegegevens,) die ANLISA BV van haar leveranciers ontvangt. ANLISA BV verwerkt de persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomsten met haar leveranciers en/of in het kader van haar eigen wettelijke verplichtingen (bv. boekhoudkundige verplichtingen) en of voor de behandeling en opvolging van eventuele geschillen met leveranciers.

Afhandeling en opvolging van eventuele geschillen
ANLISA BV kan jouw persoonsgegevens eveneens verwerken in het kader van de verdediging in rechte van haar aanspraken. Zo kan ANLISA BV bv. wanneer er een geschil ontstaat over de uitvoering van de overeenkomst of de correcte betaling van facturen jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar raadsman voor de opvolging van het geschil. Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van ANLISA BV. Jouw persoonsgegevens kunnen in dergelijk geval worden doorgegeven aan de dienstverleners waarop ANLISA BV beroep doet voor de afhandeling van geschillen (bv. haar advocaten).

Verwerking van persoonsgegevens van eindgebruikers van de ANLISA applicatie
Toegang, support en opleiding – Indien je verbonden bent aan een kantoor met een gebruikslicentie op de Anlisa applicatie en de Anlisa Applicatie als medewerker van het kantoor gebruikt of indien je zelf rechtstreeks een overeenkomst met Anlisa bent aangegaan en tevens zelf de Anlisa Applicatie gebruikt, dan ben je een eindgebruiker van de Anlisa Applicatie. ANLISA BV verwerkt persoonsgegevens van eindgebruikers in de eerste plaats in opdracht en volgens de instructies van haar klant en als verwerker van haar klant. ANLISA BV verwerkt je persoonsgegevens als verwerker om jouw gebruikersaccount aan te maken en te bewaren en jou zo beveiligd toegang te verschaffen tot de persoonlijke omgeving binnen de Anlisa Applicatie. ANLISA BV kan op verzoek ook ondersteuningsdiensten aanbieden en in dat geval jouw persoonsgegevens verwerken. Tenslotte kan ANLISA BV je persoonsgegevens ook verwerken voor het inplannen en het leveren van opleidingsdiensten met betrekking tot de Anlisa Applicatie. ANLISA BV heeft met al haar klanten verwerkingsovereenkomsten afgesloten die duidelijke afspraken bevatten over deze verwerkingen.
Opsporen en vaststellen van misbruiken – ANLISA BV kan persoonsgegevens van eindgebruikers eveneens verwerken voor het voorkomen en het vaststellen van misbruiken van de ANLISA Applicatie (i.e. gebruik in strijd met de gebruiksvoorwaarden van de Anlisa Applicatie, in strijd met overeengekomen gebruikslimieten of geldende wet en regelgeving, etc.). In dat geval verwerkt ANLISA BV jouw persoonsgegevens in op basis van haar legitiem belang om misbruik van de ANLISA applicatie te voorkomen en vast te stellen.
Evaluaties van de Applicatie – ANLISA BV kan jou eveneens van tijd tot tijd contacteren met de vraag om de werking van de ANLISA applicatie te evalueren. Deelname aan een evaluatie is steeds vrijwillig. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van een evaluatie is gebaseerd op het legitiem belang van ANLISA BV om haar aanbod en de werking van haar diensten te verbeteren.

Welke Persoonsgegevens?
Naam, Voornaam, log-in gegevens, e-mailadres, contactgegevens, gegevens in verband met het gebruik van de Anlisa Applicatie.

Hoe verkrijgen we de gegevens?
Naar gelang het geval, rechtstreeks van jou bij de aanmaak van je gebruikersaccount of van jouw kantoor indien je gebruiksaccount in jouw plaats wordt aangemaakt.

Hoe lang bewaren/verwerken we de gegevens?
Zolang jouw kantoor een gebruikslicentie op de Anlisa applicatie heeft en zolang je gebruikersaccount niet wordt afgesloten.

Met wie worden de gegevens gedeeld?
Verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur. Eventuele partners die instaan voor het verlenen van support of trainingsdiensten. .

Verwerking van persoonsgegevens van eindklanten
De Anlisa Applicatie biedt de mogelijkheid aan haar klanten (in de regel boekhouders, fiscalisten accountants en belastingconsulten) om bepaalde gegevens met betrekking tot hun eigen klanten (hierna ook ‘eindklanten’ genoemd) op te slaan en te verwerken in de Anlisa Applicatie. Hoewel de Anlisa Applicatie gericht is op gebruik in de relatie met ondernemingen is het in bepaalde gevallen mogelijk dat er ook beperkte persoonsgegevens van eindklanten worden verwerkt binnen de Anlisa Applicatie (bv gegevens van eenmanszaken). ANLISA BV geldt in dit geval als verwerker van haar klanten en verwerkt de persoonsgegevens in opdracht en volgens de instructies van haar klanten. ANLISA BV heeft met al haar klanten verwerkingsovereenkomsten afgesloten die duidelijke afspraken bevatten over deze verwerkingen. Indien je een eindklant bent en je verdere vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen de Anlisa Applicatie richt je je best tot jouw boekhouder, fiscalist accountant of belastingsconsulent die gebruik maakt van de Anlisa Applicatie.
ANLISA BV heeft het recht om de gegevens van eindklanten op geanonimiseerde wijze te gebruiken of door derde partijen te laten gebruiken voor doeleinden van onder meer statistische analyse, aanleggen van databanken, verbetering, doorontwikkeling en uitbreiding van de Anlisa Applicatie, ontwikkeling van nieuwe applicaties en software, vergaren van markt- en sectorinzichten, opmaken van algemene en specifieke rapporten, promotie en marketing van de Anlisa Applicatie, etc. ANLISA BV maakt in dit verband op geen enkele wijze gebruik van gegevens die toelaten om de eindklant persoonlijk te identificeren en heeft zich ertoe verbonden om geanonimiseerde data niet terug in verband te brengen met geïdentificeerde of identificeerbare personen.

Gebruik van cookies op de websites www.anlisa.app en www.anlisa.be
Wanneer je de websites www.anlisa.app of www.anlisa.be bezoekt maakt ANLISA BV gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën.
Via de website www.anlisa.be kan je met een gebruikersaccount toegang nemen tot de Anlisa Applicatie. Op deze website wordt enkel gebruik gemaakt van essentiële en functionele cookies. Deze cookies zijn altijd ingeschakeld en zijn strikt noodzakelijk om de website en de applicatie correct en veilig te laten werken. Zonder deze strikt noodzakelijke cookies kan onze applicatie niet naar behoren werken en kunnen we je geen toegang bieden tot onze applicatie of bepaalde onderdelen ervan.
Op de website www.anlisa.app worden Cookies, naar gelang de voorkeuren die je opgeeft bij je eerste bezoek, onder meer gebruikt voor de goede en veilige werking van de website, om je surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken, om de inhoud van de website en de ANLISA applicatie beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze website mogelijk niet of niet optimaal werken. Indien je daarmee instemt kunnen wij ook bepaalde cookies en technologieën gebruiken om jouw surfgedrag te analyseren en gerichte advertenties te sturen. Lees meer op over het gebruik van cookies op de website www.anlisa.app in ons cookiebeleid.

3. Over welke rechten beschik je wanneer ANLISA BV jouw persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke?

Wanneer ANLISA BV jouw persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke beschik je over een aantal rechten ten opzichte van ANLISA BV.
Recht op inzage – Je hebt het recht om ten allen tijde aan ANLISA BV te vragen om inzage in de persoonsgegevens die ANLISA BV met betrekking tot jouw persoon verwerkt.
Recht op rectificatie (aanpassing) – Verder heb je het recht om je persoonsgegevens, in de mate dat ze onjuist of verouderd zijn, aangepast te zien. Als eindgebruiker kan je bepaalde aanpassingen zelf verrichten via het gesloten gedeelte van de website. In andere gevallen kan je deze aanpassingen aanvragen bij ANLISA BV.
Recht op gegevenswissing – In de wettelijk bepaalde gevallen heb je ook het recht om je persoonsgegevens gewist te zin. Bv. wanneer de verstrekte gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt.
Recht op beperking van de verwerking – Voor zover toepasselijk, heb je ook recht op de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Bv. gedurende de periode die ANLISA BV nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren wanneer je de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens betwist.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens – Voor zover toepasselijk, heb je het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die je aan ANLISA BV hebt verstrekt.
Recht op bezwaar – Voor zover toepasselijk, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
Recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteiten – Indien je van mening bent dat ANLISA BV jouw persoonsgegevens op onwettige wijze verwerkt, heb je steeds het recht om klacht neer te leggen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Hoe kan je je rechten uitoefenen?
Wenst je je rechten ten aanzien van ANLISA BV uit te oefenen? Neem dan contact op met ANLISA BV via privacy@anlisa.app met opgave van je identiteit en met een duidelijke omschrijving van je verzoek. Indien er onduidelijkheid of onzekerheid is over je identiteit kan ANLISA BV om bijkomende informatie vragen ter verificatie van je identiteit of te verduidelijking van je verzoek.

4. Geeft ANLISA BV jouw persoonsgegevens door aan derden?

ANLISA BV geeft jouw persoonsgegevens niet zomaar door aan derden.
ANLISA BV kan in het kader van haar werking beroep doen op dienstverleners (bv. voor het verzenden van e-mails met informatie, voor de hosting van haar website, voor de administratie en boekhouding). ANLISA BV werkt enkel samen met dienstverleners die de nodige garanties bieden op vlak van respect van de toepasselijke regelgeving en die een hoog niveau bieden op het vlak van beveiliging en bescherming van de gegevens.
In de mate dat ANLISA BV beroep doet op dienstverleners die zich bevinden buiten de EU dan neemt ANLISA BV alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze dienstverleners minstens dezelfde normen en standaarden respecteren als deze van kracht binnen de EU. Meer informatie hierover kan worden verkregen via privacy@anlisa.app .
In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat ANLISA BV uw gegevens moet delen met of doorgeven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan de wet of een rechtelijke beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en om aan te pakken of de rechten van ANLISA BV te beschermen.

5. Waar kan je terecht met vragen over hoe ANLISA BV jouw persoonsgegevens verwerkt?

Vragen over hoe jouw gegevens worden verwerkt kan je ten allen tijde stellen via privacy@anlisa.app.
Indien je van mening bent dat wij je Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. Voor België is de bevoegde instantie de Gegevensbeschermingsautoriteit: Autorité de protection des données) – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

6. Wat gebeurt er als je besluit om je persoonsgegevens niet te verstrekken

Als je ervoor kiest om geen Persoonsgegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, is het mogelijk dat je geen gebruik kan maken van onze diensten en de inhoud die wij aanbieden, of dat wij onze inhoud niet voor jou kunnen optimaliseren. Bijvoorbeeld:
– Als je weigert je e-mailadres te delen, kunnen we geen login voor jou aanmaken voor de Anlisa Applicatie en kunnen we je geen nieuwsbrieven sturen.
– Als je weigert je contactgegevens te delen wanneer je contact met ons opneemt met een vraag, kunnen we geen contact met je opnemen met een antwoord

7. Kan dit privacybeleid veranderen?

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om verschillende redenen. Zo kunnen we dit Privacybeleid bijvoorbeeld wijzigen om te voldoen aan wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving, wanneer we nieuwe diensten of inhoud leveren of wijzigingen aanbrengen in de diensten of inhoud die we leveren. Je dient dit Privacybeleid af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van de meest recente versie die van toepassing zal zijn elke keer dat je de website bezoekt en van de Anlisa Applicatie gebruik maakt.
Voor zover mogelijk kunnen we jou ook per e-mail op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen.